SRK & Gauri Khan’s $2.8m Villa named ‘Jannat’ in Dubai